Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 8. októbra 2020 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine (COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD))