Zaak T-38/20: Beschikking van het Gerecht van 15 oktober 2020 — Lotto24/EUIPO (LOTTO24) [“Uniemerk – Aanvraag voor Uniebeeldmerk LOTTO24 – Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001 – Artikel 7, lid 2, van verordening 2017/1001 – Beroep dat kennelijk rechtens ongegrond is”]