Zaak T-879/19: Arrest van het Gerecht van 9 september 2020 — Sumol + Compal Marcas/EUIPO — Jacob (Dr. Jacob’s essentials) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk Dr. Jacob’s essentials – Ouder internationaal woordmerk COMPAL ESSENCIAL – Oudere nationale en internationale beeldmerken FRUTA essencial, COMPAL essencial en Compal FRUTA essencial – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]