Дело T-879/19: Решение на Общия съд от 9 септември 2020 г. — Sumol + Compal Marcas/EUIPO — Jacob (Dr. Jacob’s essentials) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Dr. Jacob’s essentials“ — По-ранна международна словна марка „COMPAL ESSENCIAL“ — По-ранни национални и международни фигуративни марки „FRUTA essencial“, „COMPAL essencial“ и „Compal FRUTA essencial“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)