Štátna pomoc – Švédsko – Štátna pomoc SA.33618 (12/C) (ex 11/N) – aréna v Uppsale – Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Text s významom pre EHP