Merkur Außenhandel/Komisia TITJUR Návrhy generálneho advokáta - Mayras - 18. mája 1977. # Merkur Außenhandel GmbH & Co. KG proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Vec 97-76.