Rozhodnutie Rady z 12. júna 1986 o uzatvorení Protokolu k Dohovoru z roku 1979 o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov a dlhodobom financovaní spoločných programov pre monitorovanie a meranie rozsiahleho prenášania znečisťujúcich látok v ovzduší Európy (EMEP)