Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii - HLAVA I: SPOLOČNÉ USTANOVENIA - Článok 2