SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące kwestii, czy transakcje bezpośrednio wynikające z usług posttransakcyjnych w zakresie redukcji ryzyka powinny być wyłączone z obowiązku rozliczania instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym na mocy EMIR