Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2096 av den 15 december 2020 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen (CMR-ämnen), produkter som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745, långlivade organiska föroreningar, vissa flytande ämnen eller blandningar, nonylfenol samt testmetoder för azofärgämnen (Text av betydelse för EES)