Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2096 z dne 15. decembra 2020 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede rakotvornih, mutagenih ali strupenih snovi za razmnoževanje (CMR), pripomočkov iz Uredbe (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta, obstojnih organskih onesnaževal, nekaterih tekočih snovi ali zmesi, nonilfenola in testnih metod za azo barvila (Besedilo velja za EGP)