Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2096 z 15. decembra 2020, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu (CMR), pomôcky, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745, perzistentné organické znečisťujúce látky, určité kvapalné látky alebo zmesi, nonylfenol a testovacie metódy pre azofarbivá (Text s významom pre EHP)