Komisijas Regula (ES) 2020/2096 (2020. gada 15. decembris), ar ko attiecībā uz kancerogēnām, mutagēnām vai reproduktīvajai sistēmai toksiskām vielām (CMR), ierīcēm, kuras aptver Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/745, noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, noteiktām šķidrām vielām vai maisījumiem, nonilfenolu un azokrāsvielu testēšanas metodēm groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ)