Komisijos reglamentas (ES) 2020/2096 2020 m. gruodžio 15 d. kuriuo dėl kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai (CMR) medžiagų, priemonių, kurioms taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/745, patvariųjų organinių teršalų, tam tikrų skystųjų medžiagų ar mišinių, nonilfenolio ir azodažiklių bandymo metodų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (Tekstas svarbus EEE)