Komission asetus (EU) 2020/2096, annettu 15 päivänä joulukuuta 2020, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden (CMR-aineet), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/745 kattamien laitteiden, pysyvien orgaanisten yhdisteiden, tiettyjen nestemäisten aineiden tai seosten, nonyylifenolin ja atsoväriaineiden testausmenetelmien osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)