Komisjoni määrus (EL) 2020/2096, 15. detsember 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/745 hõlmatud kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste ainete ja seadmete ning püsivate orgaaniliste saasteainete, teatavate vedelate ainete või segude, nonüülfenooli ja asovärvainete katsemeetodite osas (EMPs kohaldatav tekst)