Регламент (ЕС) 2020/2096 на Комисията от 15 декември 2020 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на канцерогенните, мутагенните или токсичните за репродукцията (CMR) вещества, изделията в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета, устойчивите органични замърсители, някои течни вещества или смеси, нонилфенола и методите за изпитване за азобагрила (текст от значение за ЕИП)