Rozporządzenie Rady (WE) nr 2322/2003 z dnia 17 grudnia 2003 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1251/1999 w odniesieniu do wymogu odłogowania na rok gospodarczy 2004/2005