Nariadenie Rady (EHS) č. 225/85 z 29. januára 1985, ktorým sa ustanovujú určité špecifické opatrenia v súvislosti s osobitnou úpravou rybárstva uplatniteľnou na Grónsko