Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1264 оd 20. rujna 2018. o produljenju odobrenja aktivne tvari petoksamid u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (Tekst značajan za EGP.)