Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2 2020/C 296/05