Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2199 z 17. októbra 2019, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Úradný vestník Európskej únie L 338 z 30. decembra 2019)