Γραπτή ερώτηση P-4162/09 υποβολή: Bairbre de Brún (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει μεταφέρει τις οδηγίες για την απασχόληση