TITJUR Roberts Заключение на генералния адвокат Van Gerven представено на15 юли 1993 г. # Birds Eye Walls Ltd. срещу Friedel M. Roberts. # Искане за преюдициално заключение: Court of Appeal (England) - Обединеното кралство. # Дело C-132/92.