Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/1781, annettu 25 päivänä marraskuuta 2020, asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kalastuskapasiteetin alentamisesta Itämerellä sekä asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta Itämeren itäosan turskaa, Itämeren länsiosan turskaa ja Itämeren länsiosan silakkaa kalastavien laivastojen kalastustoiminnan pysyvän lopettamisen osalta