Vec C-373/14 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. januára 2016 – Toshiba Corporation/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Článok 101 ods. 1 ZFEÚ — Trh výkonových transformátorov — Ústna dohoda o rozdelení trhov („Džentlmenská dohoda“) — Obmedzenie hospodárskej súťaže „z hľadiska cieľa“ — Prekážky vstupu — Domnienka účasti na protiprávnom karteli — Pokuty — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút (2006) — Bod 18)