Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/721 zo 16. mája 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010 na účely klasifikácie látky prasací prolaktín, pokiaľ ide o maximálny limit jej rezíduí (Text s významom pre EHP )$