Nariadenie Rady (EÚ) 2019/1919 z 8. novembra 2019 o rozdelení rybolovných možností na základe protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou