Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/111, 24. jaanuar 2019, milles käsitletakse loa andmist humalakäbiekstrakti (Humulus lupulus L., flos) kasutamiseks võõrdepõrsaste, nuumsigade ning vähem levinud sealiikide võõrutatud ja nuumloomade söödalisandina (EMPs kohaldatav tekst)