UZNESENIE VŠEOBECNÉHO SÚDU (odvolacia komora) z 28. júna 2011 UZNESENIE VŠEOBECNÉHO SÚDU (odvolacia komora) z 28. júna 2011.#Rinse van Arum proti Európskemu parlamentu.#Odvolanie – Verejná služba – Úradníci – Hodnotenie – Hodnotiaca správa – Hodnotené obdobie 2005 – Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné.#Vec T‑454/09 P.