2007/376/ES: Rozhodnutie Rady z  15. februára 2007 o podpísaní a predbežnom vykonávaní druhého dodatkového protokolu k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii