Mål C-480/18: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 2 april 2020 (begäran om förhandsavgörande från Augstākā tiesa – Lettland) – förfarande som anhängiggjorts av AS ”PrivatBank” (Begäran om förhandsavgörande – Betaltjänster på den inre marknaden – Direktiv 2007/64/EG – Materiellt tillämpningsområde samt den personkrets som omfattas av direktivet – Betaltjänster som tillhandhålls i en annan valuta än euro eller valutan i en medlemsstat utanför euroområdet – Betaltjänster som tillhandahålls av ett kreditinstitut – Betalningstransaktioner som inte har genomförts eller genomförts bristfälligt – Ansvarig – Tillsynsförfarandet – Förfaranden för klagomål – Tvistlösning utanför domstol – Behöriga myndigheter)