Υπόθεση C-480/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 2ας Απριλίου 2020 [αίτηση του Augstākā tiesa (Λετονία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ένδικη διαδικασία η οποία κινήθηκε από την «PrivatBank» AS (Προδικαστική παραπομπή – Υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά – Οδηγία 2007/64/ΕΚ – Καθ’ ύλην και υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής – Υπηρεσίες πληρωμών παρεχόμενες σε νόμισμα εκτός του ευρώ ή σε νόμισμα κράτους μέλους εκτός της ζώνης του ευρώ – Υπηρεσίες πληρωμών παρεχόμενες από πιστωτικό ίδρυμα – Μη εκτέλεση ή εσφαλμένη εκτέλεση εντολής πληρωμής – Υπεύθυνος – Διαδικασία προληπτικής εποπτείας – Διαδικασίες καταγγελίας – Εξωδικαστικές διαδικασίες προσφυγής – Αρμόδιες αρχές)