Vec C-296/06: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z  21. februára 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Taliansko) – Telecom Italia SpA/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Comunicazioni (Telekomunikačné služby — Smernica 97/13/ES — Články 6, 11, 22 a 25 — Poplatky a úhrady uplatniteľné na všeobecné oprávnenia a individuálne licencie — Povinnosť uložená bývalému držiteľovi výlučného práva — Dočasné zachovanie)