Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/507 оd 23. ožujka 2021. o produljenju odobrenja piridoksin hidroklorida (vitamin B6) kao dodatka hrani za sve životinjske vrste i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 515/2011 (Tekst značajan za EGP)