Písomná otázka E-6201/07 Paul Rübig (PPE-DE) Komisii. Výklad nariadení (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, a č. 2658/87 o Spoločnom colnom sadzobníku