Rozhodnutie Komisie z 26/07/2007 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.4712 - ERG / IPM / ISAB ENERGY SERVICES) podľa nariadenia Rady (EHS) č. /2004 (Iba anglické znenie je autentické)