Conradsen Rozsudok Súdneho dvora z 27. júna 1979. # Advokatrådet comme mandataire pour P. Conradsen A/S proti Ministeriet for skatter og afgifter. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Østre Landsret - Dánsko. # Vec 161/78. TITJUR