Υπόθεση C-179/06: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 4ης Οκτωβρίου 2007 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγία 92/43/ΕΟΚ — Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας — Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων)