Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 27. jún 1989.