Rozhodnutie Komisie z 30. októbra 2007 , ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia týkajúce sa štrukturálnych požiadaviek na určité prevádzkarne v sektoroch mäsa a mlieka v Bulharsku v zmysle nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 [oznámené pod číslom K(2007) 5238] (Text s významom pre EHP) (2007/716/ES)