/* */

TITJUR Komisia/Taliansko Návrhy generálneho advokáta - Bot - 16. decembra 2008. # Komisia Európskych spoločenstiev proti Talianskej republike. # Nesplnenie povinnosti členským štátom - Sloboda usadiť sa - Voľný pohyb kapitálu - Články 43 ES a 56 ES - Verejné zdravie - Lekárne - Ustanovenia, ktoré vyhradzujú právo prevádzkovať lekáreň výlučne farmaceutom - Odôvodnenie - Spoľahlivé a kvalitné zásobovanie obyvateľstva liekmi - Odborná nezávislosť farmaceutov - Spoločnosti distribuujúce farmaceutické výrobky - Obecné lekárne. # Vec C-531/06.