Vec C-434/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Oldenburg (Nemecko) 1. októbra 2008 – Arnold a Johann Harms ako združenie podľa občianskeho práva/Freerk Heidinga