Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.10072 — Sojitz/Eneos/Edenvale Solar Park) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2021/C 34/10