Spojené kráľovstvo/Rada Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 18. decembra 2007. # Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska proti Rade Európskej únie. # Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 - Zriadenie Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie - Platnosť. # Vec C-77/05. TITJUR