Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Zlepšenie mechanizmu Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany – odpoveď na prírodné katastrofy