2014/472/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. júla 2014 , ktorým sa mení príloha II k rozhodnutiu 2006/766/ES, pokiaľ ide o zaradenie Moldavskej republiky do zoznamu tretích krajín a území, z ktorých je povolený dovoz určitých produktov rybolovu určených na ľudskú spotrebu [oznámené pod číslom C(2014) 4953] Text s významom pre EHP