Opravný rozpočet č. 1/2008 - Fond solidarity#Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2008 o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2008 na rozpočtový rok 2008, oddiel III - Komisia (7259/2008 - C6-0124/2008 - 2008/2017(BUD))