Pracovný dokument útvarov Komisie - Sprievodný dokument k oznamenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a Sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Plán politiky v oblasti azylu: integrovaný prístup k ochrane v rámci celej EÚ - Zhrnutie hodnotenia vplyvu {KOM(2008) 360 v konečnom znení} {SEK(2008) 2029}