Prvá smernica Komisie z 15. júna 1971 , ktorou sa stanovujú analytické metódy na úradnú kontrolu krmív (71/250/EHS)